ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 6 อัตรา


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 6 อัตรา

Posted: 2024-02-14 10:04:44  By: hr_admin  : 176  : 135

 ด้วยโรงพยาบาลกันทรารมย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ฉะนั้น อาศัยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 6 อัตรา (ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา 

  (แม่บ้านทำความสะอาด กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

- เพศหญิง อายุระหว่าง 18 - 45 ปี

- ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

- อัตราค่าจ้างวันนละ 284.- บาท และจะพิจารณาเพิ่มค่าจ้างเมื่อครบกำหนดทดลองงาน  

  8 เดือน

1.2 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา 

  (กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)

- เพศชาย อายุระหว่าง 21 - 35 ปี

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ หรือคุณวุฒิอื่น

  เที่ยบเท่าในระดับเดียวกกัน

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

- อัตราค่าจ้างวันนละ 284.- บาท และจะพิจารณาเพิ่มค่าจ้างเมื่อครบกำหนดทดลองงาน  

  8 เดือน

1.3 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา 

  (กลุ่มงานการพยาบาล)

- เพศชาย อายุระหว่าง 21 - 35 ปี

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ หรือคุณวุฒิอื่น

  เที่ยบเท่าในระดับเดียวกกัน


- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

- อัตราค่าจ้างวันนละ 284.- บาท และจะพิจารณาเพิ่มค่าจ้างเมื่อครบกำหนดทดลองงาน  

  8 เดือน

1.4 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 

  (กลุ่มงานการพยาบาล)

- เพศหญิง อายุระหว่าง 21 - 35 ปี

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ หรือคุณวุฒิอื่น

  เที่ยบเท่าในระดับเดียวกกัน

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

- อัตราค่าจ้างวันนละ 284.- บาท และจะพิจารณาเพิ่มค่าจ้างเมื่อครบกำหนดทดลองงาน  

  8 เดือน


Download File