ปรกาศโรงพยาบาลกันทรารมย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้างชัวคราวรายวัน 1. ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 2 อัตรา 2. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พนักงานบริการ (แม่บ้าน) จำนวน 3 อัตรา


ปรกาศโรงพยาบาลกันทรารมย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้างชัวคราวรายวัน 1. ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 2 อัตรา 2. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พนักงานบริการ (แม่บ้าน) จำนวน 3 อัตรา

Posted: 2023-03-16 13:45:37  By: hr_admin  : 773  : 93

ปรกาศโรงพยาบาลกันทรารมย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้างชัวคราวรายวัน    1. ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 2 อัตรา 

  (ปฏิบัติงาน งานบริการยานพาหนะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

- เพศชาย อายุระหว่าง 25 - 35 ปี

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ หรือคุณวุฒิอื่นเทียบเท่าใน  

  ระดับเดียวกัน

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและชำนาญในหน้าที่ หรือเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาก่อน

- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์   

- อัตราค่าจ้างวันนละ 284.- บาท และจะพิจารณาเพิ่มค่าจ้างเมื่อครบกำหนดทดลองงาน  

  8 เดือน

 2.  ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พนักงานบริการ (แม่บ้าน) จำนวน 3 อัตรา

     (ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป)

- เพศหญิง อายุระหว่าง 18 - 45 ปี

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา      

  ตอนปลาย หรือเทียบเท่า

- อัตราค่าจ้างวันนละ 284.- บาท และจะพิจารณาเพิ่มค่าจ้างเมื่อครบกำหนดทดลองงาน  

  8 เดือน


Download File